THE ORIGINALITY OF ACCOUNTING AND CONTROL OF CURRENT BIOLOGICAL ASSETS IN LIVESTOCK

Mykhailo Bryk

Abstract


The problems and peculiarities of accounting of current biological assets, which play an important role in the production process of agrarian enterprises, are proposed, and methodological approaches are proposed that will improve the accounting of current biological assets and adapt it to the current conditions and realities of the activity of agricultural producers.

Keywords


biological assets; long-term biological assets; current biological assets; additional biological assets; initial cost; fair value

Full Text:

PDF

References


Metodychni rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku biolohichnykh aktyviv : zatverdzheni nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 29. 12. 2006 r. № 1315. (2006).

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 9 "Zapasy": nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 20. 10. 99 r. № 246. Retrieved from http://dtkt.com.ua/show/2bid17066.html.

P(S)BO 30 "Biolohichni aktyvy": zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18 lystopada 2005 r. № 790. Retrieved from http://www.rada.gov.ua.

Andrushko, R. (2013) Osoblyvosti obliku ta kontroliu potochnykh biolohichnykh aktyviv tvarynnytstva. Oblik i finansy, 10., 21–28.

Derevianko, S., Oliinyk, T. (2010) Aktualni pytannia obliku potochnykh biolohichnykh aktyviv. Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi, 12, 16–20.

Holov, S. F. (2006) Oblik silskohospodarskykh aktyviv za spravedlyvoiu vartistiu: proty techii. Oblik i finansy APK, 11, 87–90.

Zhuk, V. M. (Ed.) (2008) Metodychni rekomendatsii z orhanizatsii obliku biolohichnykh aktyviv i silskohospodarskoi produktsii za rynkovoiu (spravedlyvoiu) vartistiu. Oblik i finansy APK, 1, 5–22.

Kantsurov, O. O. (2006) Oblik silskohospodarskoi diialnosti vidpovidno do P(S)BO 30 "Biolohichni aktyvy". Oblik i finansy APK, 11, 91–95.

Kuzmovych, P. M. (2010) Poniattia biolohichnykh aktyviv ta yikh klasyfikatsiia. Oblik i finansy APK, 4, 32–37.

Klymenko, O. (2012) Orhanizatsiia i metodyka kontroliu potochnykh biolohichnykh aktyviv tvarynnytstva. Oblik i finansy APK, 8, 20–29.

Mossakovskyi, V. (2009) Oblik biolohichnykh aktyviv. Bukhhalterskyi oblik i audyt, 4, 38–48.

Ohiichuk, M. (2010) Otsinka biolohichnykh aktyviv za natsionalnymy ta mizhnarodnymy standartamy. Visnyk KhTU, 12, 27–30.

Ostapchuk, O. (2012) Udoskonalennia obliku potochnykh biolohichnykh aktyviv tvarynnytstva. Elektronne naukove fakhove vydannia: Efektyvna ekonomika, 11.

Paliukh, M., Skyrpan, O. (2010) Novi pidkhody do orhanizatsii obliku na pidpryiemstvakh ahropromyslovoho vyrobnytstva. Ekonomichnyi analiz, 6, 56–58.

Plakhtii, I. (2013) Potochni biolohichni aktyvy tvarynnytstva: osoblyvosti vidobrazhennia v obliku. NNI "Ahrarna ekonomika", 13, 6–12.

Suk, L., Suk, P. (2007) Oblik potochnykh biolohichnykh aktyviv. Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi, 8, 42–48.
DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2018.23.061

Refbacks

  • There are currently no refbacks.